Νέα κριτήρια αδειοδότησης ενεργειακών επιθεωρητών

Νέα κριτήρια αδειοδότησης ενεργειακών επιθεωρητών

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 52 του  Ν.4178/2013(ΦΕΚ174Α-8/8/2013), το ΥΠΕΚΑ αλλάζει τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες μηχανικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να δραστηριοποιηθούν άμεσα ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές. Συγκεκριμένα, με την έναρξη ισχύος της ρύθμισης (δηλαδή από τις 8-8-2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ), όσοι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί έχουν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.buildingcert.gr). 

H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) οφείλει να εξετάσει το αίτημα εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ενώ αναφέρεται ρητά ότι η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε σχετικές εξετάσεις από το ΤΕΕ δεν καταργείται, αλλά αναβάλλεται προσωρινά για σύντομο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά, μετά την παρέλευση διαστήματος ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (δηλαδή 8-8-2013), στο Μητρώο θα είναι ενταγμένοι μόνο όσοι έχουν επιτύχει και στις εξετάσεις. Επισημαίνεται πάντως, ότι η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο.

Επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, αναφέρεται ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο την επιδότηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών.