Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705 διευκρινίζονται οι περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν υπάρχει απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ.

Συγκεκριμένα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας και τα μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (περιπτώσεις β’ και ε’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’). Όμως, η έκδοση ΠΕΑ είναι δυνατή εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.


Δεν επιτρέπεται η έκδοση ΠΕΑ για τις ακόλουθες περιπτώσεις (η ανάλυση – επεξήγηση των περιπτώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’ γίνεται στην παρ. 1 της παρούσας):
α) κτίρια που χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες – logistics (περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’).
β) κτίρια που η διάρκεια χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (περίπτωση δ’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’), όπως εργοταξιακοί οικίσκοι (αφορά τη διάρκεια και όχι τα υλικά κατασκευής).
γ) κτίρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια – πλην κατοικιών – που χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (περίπτωση δ’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’), όπως τα αγροτικά σιλό κ.ά.
δ) ιδιοκτησίες οι οποίες εκ της πολεοδομικής χρήσης δεν είναι «δομικά έργα» ή δεν έχουν την έννοια του κτιρίου / κτιριακής μονάδας (που σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχετ. α’, είναι «στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου») δεν εξετάζονται στο πλαίσιο του νόμου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των ανοικτών ή κλειστών χώρων στάθμευσης οχημάτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, περίπτερα, υπαίθρια θέατρα, υπαίθριοι συναυλιακοί χώροι, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, πλυντήρια αυτοκινήτων, κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές μονάδες, στάβλοι, σφαγεία κ.ά. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από Ενεργειακό Επιθεωρητή (περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του σχετ. α’).
Σελίδα 9 από 21
ε) για κάθε κατασκευή (για να θεωρηθεί μια κατασκευή κτίριο πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, άρτια και να μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία για την οποία προορίζεται) που ενώ η πολεοδομική του χρήση εμπίπτει στις κατηγορίες κτιρίων που απαιτείται / προβλέπεται κατανάλωση ενέργειας για τη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών – προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους, εντούτοις λόγω της ειδικής κατάστασης που βρίσκεται, δεν πληροί την έννοια του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του σχετ. α’ και ως εκ τούτου δε νοείται ως κτίριο (στην κατάσταση που βρίσκεται), όπως σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κλειστό διαμορφωμένο κέλυφος. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται ΠΕΑ (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή κατασκευή ή ερειπωμένο κτίσμα), όμως απαιτείται να εκδοθεί σχετική βεβαίωση ότι εμπίπτει στη κατηγορία εξαίρεσης της περίπτωσης β’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του σχετ. α’, από Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει το δικαίωμα έκδοσης ΠΕΑ για το συγκεκριμένο κτίσμα. Σημειώνεται ότι η έλλειψη ή η φθορά – θραύση μεμονωμένων κουφωμάτων δεν κατατάσσει το κτίριο / κτιριακή μονάδα σε αυτή τη κατηγορία και το ΠΕΑ εκδίδεται αφού αποκατασταθεί η βλάβη και διαμορφωθεί κλειστό διαμορφωμένο κέλυφος.