Διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης σε εκκλησιαστικά ακίνητα

Διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης σε εκκλησιαστικά ακίνητα

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το έγγραφο ΔΟΚΚ/Β’ -’Εγγραφο 42623/21-10-14 “Εγκριση και Αδεια Δόμησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων” προς τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣΧ) Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Επικράτειας (για ενηµέρωση των Υπηρεσιών Δόµησης και των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής χωρικής τους αρµοδιότητας), όσον αφορά στα εκκλησιαστικά ακίνητα η έγκριση δόµησης χορηγείται από την ∆ΟΚΚ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και η άδεια δόµησης εκδίδεται από την ήδη συσταθείσα ΥΔΟΜ της Εκκλησίας της Ελλάδας.