Χορήγηση άδειας δόμησης σε κτίρια με σύσταση προ της 28/7/2011

Χορήγηση άδειας δόμησης σε κτίρια με σύσταση προ της 28/7/2011

Εκδόθηκε στις 24/02/2014 επεξηγηματική ανακοίνωση με θέμα: Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία  επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28-7-2011