Ανακοίνωση του ΙΚΑ σχετικά με τις άδειες μικρής κλίμακας

Ανακοίνωση του ΙΚΑ σχετικά με τις άδειες μικρής κλίμακας

Με ανακοίνωση – γνωστοποίηση προς όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ρυθμίζεται το θέμα των δικαιολογητικών που απαιτούνται, καθώς και οι διαδικασίες που τηρούνται προκειμένου να γνωστοποιηθεί μια άδεια μικρής κλίμακας στο ΙΚΑ, στα πλαίσια της με αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ2605/Β/15-10-2013) απόφασης του ΥΠΕΚΑ.