κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

Blog

Νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών

Νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης των οικοδομικών αδειών, που υλοποίησε το ΤΕΕ στο πλαίσιο του έργου της “Ψηφιακής Ταυτότητας Κτιρίου», εξασφαλίζει και απλοποιεί την διαδικασία για την έκδοση της αδείας και ελέγχου. Όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, ενώ δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας, με ειδικό κωδικό πρόσβασης θα έχουν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους, τόσο οι μηχανικοί και αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης, όσο και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. 

Αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι:

 • Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μελέτες, σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες πληρότητας, σε ηλεκτρονική μορφή. 
 • Η αίτηση θα εισάγεται σε ροή ελέγχου στην αρμόδια, σύμφωνα με τον γεωγραφικό εντοπισμό, Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα κάνουν τον έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις ηλεκτρονικά και θα γνωστοποιούνται στο μηχανικό σε πραγματικό χρόνο. 
 • Η άδεια θα εκδίδεται μετά την έγκριση όλων των απαιτούμενων σταδίων και την διαπίστωση πληρότητας για τις απαιτούμενες μελέτες, αλλά και την κατάθεση τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών. 
 • Όλη η διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό μεταβολών και ο φάκελος θα τηρούνται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα στον Μηχανικό, στον ιδιοκτήτη, στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στο ΥΠΕΚΑ. 
 • Στο ίδιο σύστημα έχει ενσωματωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία εισαγωγής αιτημάτων για έλεγχο, η τυχαία επιλογή ελέγχων δόμησης και τα αποτελέσματα τους. 
 • Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση αιτημάτων από άλλες, εκτός Υπηρεσιών Δόμησης υπηρεσιών, για την παράλληλη αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων.

Στο σύστημα συμμετέχουν οι εξής δικαιούχοι με τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Αρμόδιοι μηχανικοί με πλήρη πρόσβαση, οι οποίοι υποβάλλουν τα στοιχεία για τα έργα που έχουν αναλάβει.
 • Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, με δυνατότητα ανάγνωσης των φακέλων που αναφέρονται στις δικές τους ιδιοκτησίες.
 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης (με βάση την εσωτερική τους ιεραρχία) με πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των αδειών που ανήκουν γεωγραφικά στη συγκεκριμένη Υπηρεσία Δόμησης, με δικαίωμα παρεμβάσεων, παρατηρήσεων και έκδοσης διοικητικών πράξεων.
 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χάρη στο σύστημα είναιτα εξής:

 • Πλήρης ηλεκτρονική τεκμηρίωση των στοιχείων του φακέλου μιας αδείας δόμησης.
 • Δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας χωρίς επίσκεψη μηχανικών και ιδιοκτητών στις Υπηρεσίες Δόμησης, χωρίς την επιβάρυνση με το καθήκον της εξυπηρέτησης κοινού, άρα και την απόσπαση από το κύριο έργο τους των στελεχών των Υπηρεσιών Δόμησης.
 • Πλήρης τεκμηρίωση της τυχόν χρονικής καθυστέρησης στην έκδοση μιας αδείας, σε όλα τα στάδιά της.
 • Κατάργηση της γραφειοκρατίας στην ανάδειξη των ελεγκτών δόμησης και στην τεκμηρίωση των ελέγχων.
 • Μείωση κόστους για την δημιουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των νέων Κτιρίων.
 • Για πρώτη φορά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλού κόστους εργαλεία, με ταυτόχρονη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων περιοχών, για την ουσιαστική καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης τόσο από τις Υπηρεσίες Δόμησης, όσο και από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

Η διαδικασία και τα βήματα υλοποίησης είναι τα εξής:

 •  Το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει το λογισμικό και απομένει η εγκατάστασή του στον εξοπλισμό για δοκιμαστική λειτουργία μερικών εβδομάδων.
 • Στελέχη του ΤΕΕ θα επισκεφθούν τις Υπηρεσίες Δόμησης, θα ενημερώσουν και θα εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.
 • Άμεσα θα ενσωματωθούν τυχόν παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν κατά την διαδικασία επίδειξης και εκπαίδευσης των στελεχών των Υπηρεσιών Δόμησης.
 • Ταυτόχρονα, οι ήδη υπάρχοντες για τη διαδικασία των αυθαιρέτων κωδικοί πρόσβασης των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δόμησης, θα επεκταθούν για την είσοδο και στις νέες λειτουργίες, ενώ οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Δόμησης, με τη βοήθεια στελεχών του ΤΕΕ, θα εκχωρήσουν δικαιώματα στους υπαλλήλους τους.
 • Με την ολοκλήρωση της πρώτης εκπαίδευσης και της εκχώρησης των κωδικών, επιλεγμένοι μηχανικοί θα εισάγουν πραγματικά αιτήματα τα οποία θα πρέπει να χειριστούν τα στελέχη των Υπηρεσιών Δόμησης, έτσι, ώστε, όλοι να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία.
 • Αμέσως μετά θα αρχίσει η έκδοση των διοικητικών πράξεων και το ΤΕΕ θα υποστηρίζει τόσο τις Υπηρεσίες Δόμησης, όσο και τους μηχανικούς στην χρήση του συστήματος.
 • Σε κάθε περίπτωση, θα ενσωματώνει συνεχώς τυχόν νέες λειτουργίες που θα κρίνονται αναγκαίες ή παρατηρήσεις των χρηστών