Κατεδάφιση κτιρίων προ του ’55 και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Κατεδάφιση κτιρίων προ του ’55 και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το έγγραφο με α.π 23643/9-5-2016 “Σχετικά με την εφαρμογή της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 για κατεδαφίσεις κτιρίων προ του 1955 και γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής”