Νέα υποδείγματα Διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

Νέα υποδείγματα Διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

Στις 21-03-2013 το Υ.Π.Ε.Κ.Α. εξέδωσε ενημέρωση με θέμα “Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο 1205/14-03-2013 του Γενικού Γραμματέα Χ.Α.Π. θα πρέπει πλέον να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων δόμησης τα παρακάτω υποδείγματα:

-τοπογραφικό διάγραμμα εντός σχεδίου

-περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου

-τοπογραφικό διάγραμμα εκτός σχεδίου

-περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου

-διάγραμμα δόμησης