Ν. 4178/2013 – Διαδικασία Υπαγωγής

Ν. 4178/2013 – Διαδικασία Υπαγωγής

Εκδόθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, η πρώτη Υπουργική Απόφαση Υπ.αριθ. 2254/30-8-2013 με τίτλο “Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)”. Εδώ το κείμενο της απόφασης: ΦΕΚ 2184Β / 5-9-2013