Παράταση Β’ φάσης Ν.4014/2011

Παράταση Β’ φάσης Ν.4014/2011

Μεταξύ άλλων, ο Ν.4178/2013(ΦΕΚ174Α-8/8/2013), δίνει παράταση μέχρι και τις 08/02/2015, στην προθεσμία υποβολής των στοιχείων της Β’ φάσης του Ν.4014/2011, η οποία έληγε στις 30/09/2013. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 6 του άρθρου 30 αναφέρεται:

“6. Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ’ αρίθμ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β’2167) δύνανται να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.”