Προθεσμίες του α’ εξαμήνου εφαρμογής του Ν. 4178/2013

Προθεσμίες του α’ εξαμήνου εφαρμογής του Ν. 4178/2013

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, το ΥΠΕΚΑ και το ΤΕΕ προχώρησαν στην παρακάτω ανακοίνωση προκειμένου να διευκρινίσουν τις προθεσμίες του α΄ εξαμήνου του ν.4178/2013.

  1. Υποχρέωση μεταφοράς έως 6.2.2014 [1]

Μέχρι τις 6.2.2014 πρέπει να μεταφερθούν υποχρεωτικά:

α) οι δηλώσεις που είναι σε αρχική υποβολή στον 4014 με εξοφλημένο παράβολο

β) οι δηλώσεις που είναι σε προσωρινή υπαγωγή και παρουσιάζουν στις 6.2.2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές (δηλ. δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ή τρεις συνεχόμενες).

Οι υπόλοιπες δηλώσεις μπορούν να μεταφερθούν εντός της χρονικής ισχύος του 4178.

  1. Ένταξη στο 1ο εξάμηνο υπαγωγής

Η δήλωση εντάσσεται σε εξάμηνο με βάση την Ημ/νία υπαγωγής.

Για τις δηλώσεις του ν. 4014 που μεταφέρονται: [2]

Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημ/νία που υλοποιείται η αίτηση μεταφοράς. Ως εκ τούτου, δηλώσεις για τις οποίες έχει γίνει αίτηση μεταφοράς μέχρι και 6.2.2014, εντάσσονται στο 1ο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξόφλησης του τέλους ανταπόδοσης και το στάδιο υπαγωγής.

Για τις νέες δηλώσεις: [3]

Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημ/νία εξόφλησης του παραβόλου

  1. Προθεσμία εξόφλησης για τις δηλώσεις του 1ου εξαμήνου [4]

Στις 10.2.2014 λήγει η προθεσμία εξόφλησης του προστίμου του 1ου εξαμήνου για τις δηλώσεις που έχουν ενταχθεί μέχρι 6.2.2014, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από μεταφορά ή είναι νέες δηλώσεις.

Μετά την 10.2.2014, για τις δηλώσεις του 1ου εξαμήνου δεν επιτρέπεται αλλαγή του τρόπουπληρωμής, παρά μόνο μετατροπή σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.

Μετά την παρέλευση 10 ημερών από τις 10.2.2014, το ανεξόφλητο ποσό προστίμου του 1ου εξαμήνου θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Προσοχή: Δηλώσεις του 1ου εξαμήνου που θα προχωρήσουν σε έκδοση των δόσεων μετά τις 10.2.2014, θα λάβουν υποχρεωτικά τον αριθμό δόσεων του 1ου εξαμήνου και θα εμφανίσουν τις αναλογούσες ληξιπρόθεσμες οφειλές του 1ου εξαμήνου.

[1] παρ. 10 άρθρου 4 ΥΑ 2254/2013, διευκρίνιση Α4  Εγκυκλίου 4 ΥΠΕΚΑ 4/3.12.2013 και Ενημερωτικό        Σημείωμα διαχείρισης δηλώσεων – σελ. 6 (ιστοσελίδα ΤΕΕ)

[2] παρ. 10 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/2013

[3] παρ.1 άρθρου 3 της ΥΑ 2254/2013 

[4] άρθρο 3 ΥΑ 2254/2013