Τροπολογία του Ν.4178/13 για τους δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Τροπολογία του Ν.4178/13 για τους δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Νομοθετική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης προκειμένου να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για τους πληττόμενους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης κατέθεσε τροπολογία με την οποία προβλέπεται ότι για ακίνητα που βρίσκονται στους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης το σύνολο του ποσού του ειδικού προστίμου του νόμου 4178/2013 για τα αυθαίρετα, σε σχέση με το 50% που ισχύει για ολόκληρη τη χώρα, μπορεί να συμψηφίζεται με αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την στατική επάρκεια των κατασκευών αυτών.

Επιπλέον με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία δίνεται παράταση δύο μηνών για ακίνητα που βρίσκονται στους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε όλες τις προθεσμίες του νόμου 4178/2013 που λήγουν τον Φεβρουάριο. Τέλος παρατείνεται για δύο μήνες σε ακίνητα αυτών των περιοχών η προθεσμία μεταφοράς στις διατάξεις του νόμου 4178/2013 των δηλώσεων του νόμου 4014/2011 οι οποίες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή βρίσκονται ακόμη σε αρχική υποβολή με πληρωμένο μόνο το σχετικό παράβολο.

Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε:

«Δίνουμε παράταση στις προθεσμίες του νόμου των αυθαιρέτων για τα ακίνητα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Το πιο σημαντιικό είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες που εντάσσονται στο νόμο των αυθαιρέτων να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το πρόστιμο για να ενισχύσουν στατικά τα ακίνητά τους. Είναι μία ρύθμιση που φέρνουμε, ειδικά για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η περιοχή χτυπήθηκε από σεισμούς και χρειάζεται την αρωγή του κράτους. Προσπαθούμε για το καλύτερο, με έμφαση στην ασφάλεια των κατασκευών.»

Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

Ειδικές ρυθμίσεις εφαρμογής του Ν.4178/2013 για το Δήμο Κεφαλονιάς και το Δήμο Ιθάκης.

Για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Κεφαλονιάς και στο Δήμο Ιθάκης:

Α. Παρατείνονται όλες οι σχετικές προθεσμίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α’ του Ν.4178/2013 (Α 174) και λήγουν το Φεβρουάριο του 2014 για δύο μήνες.

Β. Παρατείνεται η προθεσμία μεταφοράς δηλώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για δύο μήνες.

Γ. Συμψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4178/2013 για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την για την στατική επάρκεια των κατασκευών αυτών με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη, θεσπίζονται διευκολύνσεις για την υπαγωγή και την πληρωμή δόσεων στις διατάξεις του νόμου 4178/2013, για λόγους που άπτονται στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στον Δήμο Κεφαλονιάς και στο Δήμο Ιθάκης λόγω σεισμού και απαιτούν μέτρα εκτάκτου ανάγκης. Περαιτέρω, προς ενίσχυση του κρατικού ρόλου προστασίας της δημόσιας ασφάλειας προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού όλου του ποσού του προστίμου κατά τις διατάξεις του νόμου 4178/2013 για εργασίες και μελέτες στατικής ενίσχυσης και επάρκειας των κατασκευών.

Ειδικότερα:

  • Mε την παράγραφο Α προβλέπεται ότι παρατείνονται όλες οι σχετικές προθεσμίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α’ του Ν.4178/2013 και λήγουν εντός του μηνός Φεβρουαρίου για δύο μήνες. ( 102 δόσεις, μεταφορά δηλώσεων, υποβολή στοιχείων).
  • Με την παράγραφο Β, προς άρση τυχόν δυσερμηνειών, προβλέπεται ειδικά ότι παρατείνεται και η προθεσμία μεταφοράς δηλώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για δύο μήνες.
  • Με την παράγραφο Γ, για λόγους δημόσιας ασφάλειας και κρατικής αρωγής, θεσπίζεται εξαιρετικά συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4178/2013 για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την για την στατική επάρκεια των κατασκευών αυτών με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4178/2013. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Πηγή: http://www.ypeka.gr/…&language=el-GR