Από την ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), ισχύει ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, με τον οποίο απλοποιούνται αρκετά οι διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να πάρει κανείς άδεια για να χτίσει.

Πρακτικά, έχει εισαχθεί μια ενδιάμεση φάση ελέγχου που ονομάζεται έγκριση δόμησης και είναι το στάδιο στο οποίο γίνονται οι βασικοί έλεγχοι από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Στη φάση αυτή ελέγχονται το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα δόμησης της μελέτης, καθώς και το ότι έχουν πληρωθεί οι απαραίτητες εισφορές (ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ) που αντιστοιχούν στις μελέτες που έχουν κατατεθεί μέχρι αυτό το στάδιο.

Τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια προκειμένου να κατατεθεί ένας φάκελος και να πάρει πληρότητα για έγκριση δόμησης είναι τα εξής:

 • έντυπο αίτησης έγκρισης/άδειας δόμησης συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία
 • έντυπο έγκρισης/άδειας δόμησης συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία σε τέσσερα αντίτυπα
 • τίτλος ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού ή βεβαίωση δήλωσης στο κτηματολόγιο.
 • πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή φύλλο κτηματολογίου και κτηματολογικό απόσπασμα.
 • υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη προς αυτόν που καταθέτει τον φάκελο
 • δήλωση ανάθεσης μελέτης του ιδιοκτήτη προς κάθε μηχανικό που συμμετέχει στην ομάδα έργου
 • τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις του ΥΠΕΚΑ σε δυο αντίτυπα
 • διάγραμμα δόμησης της μελέτης σε δυο αντίτυπα.
 • έντυπο υπολογισμού αμοιβών με το σύστημα του ΤΕΕ για τις μελέτες που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής (Αρχιτεκτονικά και Τοπογραφικό) και αποδεικτικά πληρωμής των αμοιβών και των εισφορών που αντιστοιχούν σε αυτές (ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ). Σε περίπτωση που η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι μικρότερη από την νόμιμη, τότε απαιτείται και ιδιωτικό συμφωνητικό του ιδιοκτήτη με τον μηχανικό που να πιστοποιεί αυτή τη συμφωνία.
 • όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς όπως Έγκριση Αρχαιολογίας, Δασαρχείου κτλ.
 • κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν και επιπλέον έγγραφα ή μελέτες, όπως βεβαίωση περί μη εισφορών σε γη και χρήμα, πίνακας πράξης εφαρμογής, διάγραμμα εφαρμογής ή μελέτη οικοδομησιμότητας και άλλα.

Σύμφωνα με το νόμο λοιπόν, από την ημέρα που ο φάκελος θα κατατεθεί και θα πάρει αριθμό πρωτοκόλου, θα πρέπει μέσα σε δυο μήνες να έχει σφραγιστεί η έγκριση δόμησης, αλλιώς ο φάκελος αποσύρρεται και πρέπει να ξανακατατεθεί με νέο αριθμό πρωτοκόλου. Μέσα σε αυτό το διάστημα γίνεται ο έλεγχος μόνο του τοπογραφικού και του διαγράμματος δόμησης και διορθώνονται τυχόν παρατηρήσεις.

Στη συνέχεια θα πρέπει μέσα σε διάστημα 1 έτους να έχουν κατατεθεί οι υπόλοιπες μελέτες και δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί η τελική άδεια δόμησης. Τα επιπλέον δικαιολογητικά και μελέτες που απαιτούνται είναι:

 • η αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. και τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας καθώς επίσης και τον έλεγχο αερισμού και φωτισμού των χώρων.
 • η στατική μελέτη
 • οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων
 • η μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ΚΕΝΑΚ,
 • η μελέτη πυρασφάλειας (ενεργητικής και παθητικής)
 • η μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 • οι Υπ. Δηλ. των μηχανικών που να δηλώνουν ότι οι μελέτες έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ)
 • η συμβόλαιογραφική πράξη γκαράζ και το πιστοποιητικό μεταγραφής της
 • το Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομής (ΕΚΚΟ)
 • η μελέτη χρονικού προγραμματισμού του έργου
 • η μελέτη φορολογικών και αμοιβών με πληρωμένες όλες τις απαραίτητες εισφορές και αμοιβές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει τεύχος υπολογισμού αμοιβών με το σύστημα του ΤΕΕ, πληρωμές αμοιβής, ΦΠΑ, ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ για κάθε μηχανικό, ΤΣΜΕΔΕ ιδιοκτήτη, εισφορές σε Δήμο και ΔΟΥ, απογραφή έργου και πληρωμή προκαταβολής στο ΙΚΑ, ασφαλιστικές ενημερότητες και βεβαίωσεις ΤΕΕ για κάθε μηχανικό και τέλος τα ιδιωτικά συμφωνητικά αν απαιτούνται.

Η άδεια δόμησης εκδίδεται μέσα σε δύο μέρες από τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών, χωρίς να γίνει έλεγχος των μελετών, παρά μόνο ως προς την πληρότητα αυτών. Αυτόματα, η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια μέχρι 2.000μ2 και δύο έτη για κτίρια μεγαλύτερα των 2.000μ2. Σε περίπτωση τροποποίησης μελετών και εγκρίσεων άλλων φορεών η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης αναθεωρούνται εντός του χρόνου ισχύος της άδειας δόμησης. Η αναθεώρηση της άδειας για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά τη λήξη ενός χρόνου υπό περιορισμένες προυποθέσεις.

Η έναρξη οικοδομικών εργασιών μπορεί να γίνει με ευθύνη του κυρίου του έργου αφού θεωρηθεί ο φάκελος ΣΑΥ-ΦΑΥ από την επιθεώρηση εργασίας και μετά τη θεώρηση της άδειας δόμησης από αστυνομικό τμήμα. Για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης είναι απαραίτητος ο έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται από ελεγκτές δόμησης στα εξής στάδια:

α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ξυλότυπων οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχείων υπογείου,

β) αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας,

γ) μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.

Μετά την τελευταία αυτοψία εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρέσια. Αφού εκδοθεί το Π.Ε.Κ. ελέγχονται τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών των επιβλέποντων μηχανικών και θεωρείται η άδεια δόμησης.