Εργασίες για τις οποίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Με την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ. Με την ίδια απόφαση διευκρινίζονται τα απαιτούμενα γενικά, αλλά και τα ειδικά δικαιολογητικά ανά είδος εργασίας. Επιπλέον στο άρθρο 4, παρ. 2 αποσαφηνίζεται ότι: ” Όπου αναφέρεται “Τοπογραφικό Διάγραμμα”, νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ), συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές. Όπου αναφέρεται “Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος” νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή της δήλωσης υπαγωγής σε οποιονδήποτε νόμο περί αυθαιρέτων ή του προσαρτώμενου τοπογραφικού σε δικαιοπραξία. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή “Τοπογραφικού διαγράμματος” καλύπτει τυχόν απαίτηση υποβολής “Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος””.