κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

Ενίσχυση και Προσθήκη Ορόφου σε Πέτρινο Κτίριο στην Αθήνα

Ενίσχυση και Προσθήκη Ορόφου σε Πέτρινο Κτίριο στην Αθήνα

IN Ειδικα Κτιρια
portfolio
Investor Name:
Private Investor
Published Date:
22/03/2020
Location:
οδός Φαλήρου, Αθήνα
Value:
-
Architecture:
ILAN Architecture Studio
About Project

Ένα από τα πιο απαιτητικά και δύσκολα έργα που έχουμε αναλάβει να μελετήσουμε. Ευχαριστούμε τον συνεργάτη μας ILAN Architecture Studio για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

1.ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόκειται για ένα παλαιό τριώροφο κτίριο με υπόγειο και απόληξη κλιμακοστασίου στο δώμα, το οποίο είχε κατά το παρελθόν χρήση κατοικίας, σε οικόπεδο με εμβαδόν 182,13τμ.
Η κατασκευή του χρονολογείται πρίν το 1940 αφού εμφανίζεται σε αεροφωτογραφία (W-BW-40-931499_20/08/1940) πιθανότατα με τη σημερινή του μορφή και περιγράφεται στο ΦΕΚ289Α/1952 ως τριώροφη οικία.
Η απαίτηση ήταν το εν λόγω κτίριο να ανακαινιστεί εσωτερικά καθώς και να δεχθεί προσθήκη ενός ορόφου καθ’ ύψος ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μη κύριο αυτό-εξυπηρετούμενο κατάλυμα βραχυχρόνιας διαμονής.
Η κάτοψη του κτιρίου είναι ορθογωνική (9,98 χ 15,79 μ.) και εντός αυτής σε επαφή με τα πλάγια όρια του, αναπτύσσεται το κλιμακοστάσιο καθώς και δύο φωταγωγοί. Τα καθαρά ύψη των ορόφων είναι μεγάλα, με αποτέλεσμα οι περιμετρικές τοιχοποιίες, τόσο της κύριας όψης όσο και της οπίσθιας, να διακόπτονται από πλήθος ανοιγμάτων μεγάλου ύψους.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

Το κτίριο, με συνολικό εμβαδόν 424,00τμ, έχει μεικτό φέροντα οργανισμό, που αποτελείται από ένα εξωτερικό άκαμπτο περίβλημα φέρουσας τοιχοποιίας λιθοδομής πάχους από 60εκ. έως 45εκ., ενώ εσωτερικά μορφώνεται ένας εύκαμπτος σκελετός από μικρής διατομής υποστυλώματα και δοκάρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η φέρουσα τοιχοποιία είναι αρμολογημένη με συνδετικό τσιμεντοκονίαμα και τα λιθοσώματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, εκτός από κάποιες αποδιοργανώσεις τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες χρήζουν ειδικών επεμβάσεων.

Τα δάπεδα του κτιρίου είναι διαμορφωμένα με πλήρεις και δοκιδωτές πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, τα φατνώματα των οποίων έχουν πληρωθεί με διάτρητους οπτόπλινθους.

Το κλιμακοστάσιο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια και χωρίς καμία συντήρηση, με αποτέλεσμα όλα τα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα να παρουσιάζουν έντονες φθορές και βλάβες όπως αποσαθρώσεις, οξειδώσεις, ρηγματώσεις, αποκολλήσεις κλπ.

Σε χειρότερη κατάσταση βρέθηκαν τα στοιχεία του Β’ ορόφου και κυρίως οι πλάκες οροφής που αποτελούν το ανώτερο τμήμα του κτιρίου. Η στάθμη αυτή εμφανίζει σοβαρές βλάβες τόσο στον σιδηροπλισμό με έντονη οξείδωση αυτού, που έχει ως συνέπεια την αποκόλληση και την εκτίναξη της επικάλυψης του σκυροδέματος σε αρκετές θέσεις, όσο και στο ίδιο το σκυρόδεμα, όπου η επί μακρόν διέλευση των ομβρίων υδάτων έχει αποσαθρώσει σε μεγάλο βαθμό την επιφάνειά του.  Η ίδια εικόνα, σε μικρότερο βαθμό, εμφανίζεται και στις υπόλοιπες στάθμες του κτιρίου.

Επιπλέον, η διάταξη των εσωτερικών φερόντων στοιχείων εμφανίζει μια δαιδαλώδη και πολύπλοκη μορφή, η  οποία δυσκολεύει πολύ την ανακαίνιση και την προσαρμογή της κάτοψης στις ανάγκες των νέων ιδιοκτητών για τη χρήση που προορίζεται.

  1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

Κατόπιν όλων των παραπάνω διαπιστώσεων αποφασίστηκε ότι ο υφιστάμενος φέροντας οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα έπρεπε να ενισχυθεί κατάλληλα εξολοκλήρου, αφού δεν μπορεί με ασφάλεια να φέρει τα υπάρχοντα φορτία, πόσο μάλλον τα φορτία της νέας χρήσης και της προσθήκης καθ’ ύψος. Επίσης λόγω της πολύ κακής κατάστασής του και των πολύ μικρών διατομών (αρχικό πάχος υποστυλωμάτων και δοκών: 12εκ. και πλακών 8-10εκ.) αποφασίστηκε να μην εκτελεστούν καθόλου επεμβατικές μέθοδοι διερεύνησης (πυρηνοληψίες κτλ) και η διερεύνηση να περιοριστεί σε ανιχνεύσεις οπλισμών σε επιλεγμένες θέσεις δοκών όπου υπήρχε πιθανότητα να μην χρειαστεί ενίσχυση αλλά μόνο αποκατάσταση.

Αντιθέτως η περιμετρική φέρουσα τοιχοποιΐα κρίθηκε ότι είναι σε καλή κατάσταση για να διατηρηθεί και συνεπώς εκτελέστηκαν οι απαραίτητες πυρηνοληψίες από τις οποιές προέκυψαν τα μηχανικά χαρακτηριστηκά των συστατικών στοιχείων της τοιχοποιΐας (λίθοι και συνδετικό κονίαμα). Έτσι, προέκυψε ότι οι λίθοι κατατάσσονται στους ασβαστόλιθους λευκού και κοκκινωπού χρώματος με μέσο όρο αντοχής σε θλίψη Fb=53.4MPa, ενώ η αντίστοιχη αντοχή του κονιάματος ήταν 9.0MPa.

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

Λόγω του ότι η περιμετρική φέρουσα τοιχοποιΐα βρέθηκε να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση με υψηλή αντοχή λίθων αποφασίστηκε να εφαρμοστεί παντού βαθύ αρμολόγημα με επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής χωρίς καμία άλλη επέμβαση. Αντιθέτως, ο φέροντας οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα κρίθηκε μη επαρκής και αποφασίστηκε η πλήρης αλλά προσεκτική καθαίρεση του Β’ ορόφου καθώς και όλων των πλακών στους υπόλοιπους ορόφους. Επίσης καθαιρέθηκε πλήρως ένα τμήμα  στη μέση του κτιρίου σε όλους τους ορόφους προκειμένου να απλουστευτεί η διάταξη των νέων πλακών. Όλα τα υποστυλώματα και τα δοκάρια που παρέμειναν, ενισχήθηκαν με χυτό οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10-15 εκ. Επάνω από την τελική στάθμη του εδάφους στο υπάρχον υπόγειο κατασκευάστηκε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους 45 εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι καθαιρούμενες πλάκες του κτιρίου αντικαταστάθηκαν από νέες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος  Τέλος, η προσθήκη του Γ’ ορόφου, έγινε εν μέρει από οπλισμένο σκυρόδεμα και εν μέρει από μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Η μελέτη των παραπάνω επεμβάσεων εκπονήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών.

  1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:

5.1 Επίπεδο Γνώσης (Σ.Α.Δ.):

Η Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ.) επιλέχθηκε “Ανεκτή (KL1)” καθώς οι αντοχές των μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα βασίστηκαν στις ερήμην τιμές του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Παράρτημα 3.1).

5.2 Στάθμη Επιτελεστικότητας:

Πρόκειται για συμβατικό κτίριο κατοικιών σπουδιαότητας ΙΙ οπότε η ελάχιστη ανεκτή στάθμη είναι η Γ1. Παρόλα αυτά επιλέχθηκε η στάθμη Β1 σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.

5.3 Ποιότητες Υλικών:

Οι ενισχύσεις του φορέα πραγματοποιήθηκαν με ένχυτο σκυρόδεμα C25/30 και χάλυβα B500C και το ίδιο και τα τμήματα του φορέα που επανακατασκευάστηκαν καθώς και η προσθήκη. Ο δομικός χάλυβας που χρησιμοποιήθηκε στην προσθήκη ορόφου είναι ποιότητας S275.