ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Το τεχνικό μας γραφείο, με σεβασμό στις ιδιαίτερες γνώσεις που απαιτεί μια αρχιτεκτονική μελέτη, είναι σε θέση να σας προσφέρει ποιοτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και επίβλεψη κατασκευής. Αναλαμβάνουμε επίσης  ανακαινίσεις, διακοσμίσεις εσωτερικου και εξωτερικού χώρου, αλλαγές χρήσεις χώρων κτλ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Η εκπόνηση στατικών μελετών γίνεται με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την οικονομία της κατασκευής. Αναλαμβάνουμε μελέτες κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, δομική ξυλεία, φέρουσα τοιχοποιία αλλά και συνδιασμούς αυτών, με εφαρμογή των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων ή των αντίστοιχων Ελληνικών Κανονισμών. Επίσης, είναι πεποίθησή μας ότι η σοβαρή και άρτια επίβλεψη αποτελεί το Α και το Ω της κατασκευής του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου. Όσο ορθά και σχολαστικά κι αν έχει εκπονηθεί και παρουσιαστεί μια στατική μελέτη, δυστυχώς δεν έχει καμία αξία αν δεν εφαρμοστεί σωστά. Γι’ αυτό και έχουμε ως αρχή να αναλαμβάνουμε πάντα την επίβλεψη των στατικών μελετών που εκπονούμε, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ορθή εφαρμογή τους. Αναλαμβάνουμε βέβαια και την επίβλεψη μελετών που δεν έχουμε εκπονήσει, με την προϋπόθεση ότι θα μας δοθούν εγκαίρως τα σχέδια και το τεύχος υπολογισμών της μελέτης καθώς και ένας τρόπος επικοινωνίας με τον μελετητή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Crane and building construction site against blue sky
repair

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Επεμβάσεων  (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), ο έλεγχος στατικής επάρκειας ενός υφιστάμενου κτιρίου και κατά συνέπεια η μελέτη αποκατάστασης ή ενίσχυσής του, αν χρειάζεται, αποτελεί μια πολύπλοκη και λεπτομερή διαδικασία. Το τεχνικό μας γραφείο, με εμπειρία σε τέτοιου είδους μελέτες, αναλαμβάνει υπεύθυνα τον έλεγχο κάθε υπάρχουσας κατασκευής, με τη μικρότερη δυνατή όχληση των ενοίκων και σε περίπτωση που χρειάζεται, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης-ενίσχυσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Με βάση τον νόμο 3661/2008 και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ): «Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κατά την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον μισθωτή αυτών πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.» Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου σας και την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Επίσης σας ενημερώνουμε για προγράμματα επιδοτήσεων που μπορεί να σας αφορούν και μελετάμε μαζί σας τους καλύτερους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρημάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ