Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705 διευκρινίζονται οι περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν υπάρχει απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ. Συγκεκριμένα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας και τα μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (περιπτώσεις β’ […]