κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ

ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ

IN Μονοκατοικιες
Investor Name:
ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
Published Date:
01/05/2011
Location:
ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ
Value:
4,000,000 $
Architecture:
ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
About Project

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΑΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

Ο φέροντας οργανισμός είναι από oπλισμένο σκυρόδεμα και λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκε κατηγορία σκυροδέματος C25/30 και αυξημένες τιμές επικάλυψης των δομικών στοιχείων.

Η μελέτη έγινε με βάση τους κανονισμούς ΕΚOΣ2000 (ΦΕΚ 1329Β/2000, ΦΕΚ 447Β/2004), ΚΤΣ1997 (ΦΕΚ 315Β/1997), ΕΑΚ2000 (ΦΕΚ 2184Β/1999, ΦΕΚ 423Β/2001, ΦΕΚ 781Β/2003, ΦΕΚ 1154Β/2003), ΚΤΧ2000 (ΦΕΚ 381Β/00,ΦΕΚ 649Β/06) και Κ.Φ.1945 (ΦΕΚ 325Α/45, ΦΕΚ 171Α/46).

Η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους επιλέχθηκε α=0,24g (Ζώνη ΙΙ), ο συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς qh=3,50, η κατηγορία εδάφους: Β, ενώ συνεκτιμήθηκε και η επίδραση της κατακόρυφης συνιστώσας με qv=1,75.

H θεμελίωση του κτιρίου έγινε με πεδιλοδοκούς, ενώ επιλέχθηκε η θερμομόνωση να γίνει εκ των υστέρων (σύστημα θερμοπρόσοψης), γεγονός που βοήθησε να εντοπιστούν όλα τα μικροπροβλήματα της σκυροδέτησης και να επιδιορθωθούν κατάλληλα.